SYNODA 2021-2023 – úvod

Základní informace a pozvání na společnou cestu

„Putující Boží lid“: tento pohled na nás, křesťany, nabízí
hlavní logo nadcházejícího synodálního procesu.
Jsme
společně na cestě, celkově v dějinách i v konkrétnosti našich
jednotlivých životů.
Toto společné putování tvoří všichni,
kdo byli skrze křest přivtěleni
k tomu Božímu lidu v průběhu
celých dějin lidstva.

Mohutný strom, oplývající moudrostí a září, se tyčí do nebes. Jako znamení života a naděje je vyjádřením Kristova kříže. Skrze něj je nadnášena eucharistie, zářící jako slunce. Příčná ramena, otevřená jako ruce nebo křídla, jsou odkazem na Ducha Svatého.

Boží lid zde vyobrazený nestojí na místě: je lidem v pohybu,  přesně tak, jak vyjadřuje původ slova synoda, tj. „společné  putování“. Boží lid je sjednocen stromem života, který do nich vdechuje život
a od nějž vychází toto společné
putování. 15 postav shrnuje celé lidstvo v odlišnostech životních situací jednotlivých generací a původu.
Tento
aspekt je zdůrazněn rozmanitostí barev postav, které samy o sobě jsou odrazem radosti.
Mezi osobami v této skupině
není žádná hierarchie, všechny se nachází na stejné úrovni: 
mladí, senioři, muži, ženy, mladiství, děti, laici, řeholníci, rodiče, manželé, jednotlivci. Biskup a řeholní sestra nestojí tváří v tvář ostatním, ale kráčí společně s nimi. Jako by samo sebou na prvních místech tohoto zástupu kráčí děti a mladiství. Tak, jak o tom hovoří Ježíš v evangeliu: „Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými, ale zjevil jsi je maličkým.“ (Mt 11,25)
Jakou podobu má toto naše společné putování do Božího království? Na tuto otázku nám odpovídá motto pod grafikou: je to podoba synodální církve. Tedy církve, která je prožívána jako společenství skrze spoluúčast v uskutečňování vlastního poslání: „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium.“ (Mk 16,15) 

pokračování příště…