Přímý přenos nedělních bohoslužeb

V současné době nelze sloužit mši svatou s účastí věřících.
Otec Jano slouží mši svatou každý den a je vždy odsloužena zadaná intence.
Nedělní mše svaté budeme od 18.10.2020 vždy v 9:00 hodin vysílat přímým přenosem na internetu.
Připojení přes adresu:
https://m.youtube.com/channel/UCMooK6_gtLM9Zt8VrymFA0A
(adresu si zkopírujte do vašeho webového prohlížeče)
nebo kliknutím na následující odkaz:
NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA

Věříme, že tuto cestu přijmete jako možnost být přítomni ve farním společenství při nedělní mši svaté
ve svém kostele (kapli).

Společně se modleme, ať se podaří pandemie koronaviru zvládnout
a co nejdříve ať se vrátíme do normálního stavu.

Spojme se v této složité době, kdy čelíme pandemii COVID-19,
ve společné modlitbě:
Všemohoucí a milosrdný Bože Otče, Stvořiteli světa,
který jsi z lásky k nám poslal na svět svého Syna jako lékaře duše i těla,
shlédni na své děti, které se na Tebe obracejí v této obtížné době plné dezorientace a obav
v mnoha místech Evropy i světa a hledají sílu, spásu a úlevu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,
dej moudrost hlavám státu, dej sílu a odměnu našim lékařům, zdravotníkům a dobrovolníkům,
dej věčný život zesnulým.
Neopusť nás v dobách zkoušky, ale vysvoboď nás ode všeho zlého.
O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Maria, matko uzdravení a naděje, přimlouvej se za nás!

Pod výzvou jsou podepsáni předsedové institucí zastupujících biskupské konference evropských zemí, CCEE a COMECE.

Výzva Stálé rady České biskupské konference k modlitbě růžence:
Pozdravujeme Vás z jednání Stálé rady ČBK v den památky Panny Marie růžencové.
Prosíme Vás o modlitbu růžence na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19.
Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici.
Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby.
Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin,
ať sami či společně v rodinách.

Mons. Jan Graubner,
Mons. Jan Vokál,
Mons. Jan Baxant,
Mons. Martin David