Aktuálně COVID-19

SDĚLENÍ DIECÉZNÍHO BISKUPA DUCHOVNÍM Z 9. ŘÍJNA 2020

Usnesením ze dne 8. října 2020 vláda znovu rozhodla o omezení počtu účastníků bohoslužeb,
a to na nejvýše 10 osob ve vnitřních prostorech a 20 osob ve vnějších prostorech,
včetně celebranta a asistence.
Opatření platí od pondělí 12. října 2020 přinejmenším do neděle 25. října včetně.
Od 19. října je na svatbách či pohřbech povoleno maximálně 30 účastníků.
Vzhledem k tomu, že k tomuto rozhodnutí je vážný důvod, jímž jsou lidské životy a zdraví,
všechny Vás prosím, abyste i tato omezení respektovali a zároveň aktivně hledali způsoby,
jak duchovní život ve farnostech udržet v náhradních formách.
Všem, kdo se nebudou moci nedělní bohoslužby kvůli opatřením zúčastnit
je udělen dispens od povinné účasti.
Pamatujme však na to, že rozhodně nejde o dispens od života z víry a svátostí.

Stejně tak nejde o čas oddychu pro duchovní správce.
Jsme naopak postaveni před velmi náročný úkol obstát ve své službě plně i v takto ztížených podmínkách.
Dle výzvy biskupů ze dne 7. října, památky Panny Marie Růžencové, zůstávejme, prosím,
každý večer propojeni modlitbou svatého Růžence na úmysl ukončení pandemie s naléhavou prosbou
za odpuštění hříchů, za dar usmiřování a pokory.
Přijímejme tuto těžkou situaci nikoliv jako slabost Církve, nechtějme po ní,
aby s bezbožnou pýchou protestovala proti snaze zmírnit dopady pandemie,
spíše hledejme v nynějších omezeních pomocnou ruku Boží Prozřetelnosti k vlastní nápravě a obrácení,
k prohloubení duchovního života a zintenzivnění modlitby v tomto zmateném čase nepokoje.

S vědomím své úplné závislosti na Pánu, v bratrské jednotě a pod ochranou Panny Marie
se vyzbrojujme ctností trpělivosti a stávejme se pevným zázemím modlitby a duchovní opory všem,
kdo trpí či kdo slouží druhým.

S požehnáním, v modlitbě Váš
biskup + Jan

S účinností od 9. 10. 2020 do 11. 10. 2020 krizové opatření, ve kterém je mimo jiné stanoveno:

– Zákaz hromadných akcí nad 10 osob ve vnitřních prostorech staveb a nad 20 osob ve vnějších prostorech
s výjimkou výkonu povolání, účasti na svatbě a pohřbu za dodržení odstupu osob alespoň 2 metry.

– Účast na bohoslužbě tak, že se účastní nejvýše tolik osob, kolik je míst k sezení, nejvýše však 100 osob, aosoby, které se bohoslužby účastní, se převážně zdržují na místě k sezení, a to s výjimkou osob vedoucích bohoslužbu a jejich pomocníků, a v průběhu bohoslužby se nezpívá.

S účinností od 12. 10. 2020 do 25. 10. 2020 krizové opatření, ve kterém je mimo jiné stanoveno:

– Zákaz hromadných akcí nad 10 osob ve vnitřních prostorech staveb a nad 20 osob
ve vnějších prostorech s výjimkou zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,
za dodržení odstupu osob alespoň 2 metry.

– Zákaz dle výše uvedených omezení se vztahuje i na bohoslužby.

– Výjimkou jsou od 19. 10. 2020 pohřby a účast na svatbě s tím, že účast na akci není vyšší než 30 osob.

S účinností od soboty 3. října 2020 do odvolání uděluje diecézní biskup pro věřící na území královéhradecké diecéze
dispens od osobní účasti na nedělní Mši svaté v kterémkoliv z následujících případů:

a) mají příznaky onemocnění Covid-19, chřipkového či jiného respiračního onemocnění,
b) jsou v povinné karanténě,
c) izolují se dobrovolně ze zdravotně odůvodněné opatrnosti (rizikové skupiny, ochrana druhých),
d) nemohou se bohoslužby zúčastnit z důvodu omezení, vyhlášených orgány veřejné správy.

Kněžím, kteří jsou v situaci a) nebo b) je doporučeno, aby sloužili Mši svatou izolovaně v soukromí
a nechali se při veřejné bohoslužbě zastoupit.
Vážně zdravotně a věkově ohrožení kněží se na veřejné bohoslužby mohou po dobu nutnou
nechat zastupovat jiným duchovním, jsou-li k dispozici.

Respektujme prosím rozhodnutí úřadů, aby byl omezen zpěv.
Při bohoslužbách proto diecézní biskup doporučuje, aby hrály varhany nebo jiná,
třeba i reprodukovaná hudba – například v případě žalmů.

Dbejme prosím také mimořádné opatrnosti při podávání Svatého přijímání.

Je vhodné a dobré, abychom zavedená státní i církevní opatření v síle křesťanské lásky trpělivě respektovali v naději,
že to pomůže našim bratřím a sestrám, kteří jsou v ohrožení.
Také tuto nynější situaci přijímejme jako příležitost k zamyšlení a lítosti nad vlastními hříchy,
k prohloubení pokory při přijímání darů, kterými nás Pán denně zahrnuje, k duchovní četbě a meditaci,
k častější, i veřejně nabízené adoraci Nejsvětější Svátosti a k vytrvalejší modlitbě.